19th Workshop on
Optimization and Scientific Computing
April 22-24, 2021 — Ba Vi, Vietnam
 Organizers
 Sponsors
 Invited lectures
 Detailed information
 Participants
 Contributions
 Programme
 Photos
 Related activities

Hội thảo

TỐI ƯU VÀ TÍNH TOÁN KHOA HỌC

LẦN THỨ 19

BA VÌ, 22-24/04/2021


Cơ quan đồng tổ chức
  • Viện Toán học
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội
  • Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh

Ban tổ chức Phan Thành An, Cung Thế Anh, Phạm Kỳ Anh, Hoàng Nam Dũng, Trương Xuân Đức Hà, Trần Văn Hoài, Vũ Hoàng Linh, Ngô Hoàng Long, Đặng Thị Oanh, Hoàng Xuân Phú (Trưởng ban), Tạ Duy Phượng, Lê Xuân Thanh (Thư ký), Lê Quang Thủy, Nguyễn Thị Thu Thủy, Lê Hồng Trang, Nguyễn Văn Tuyên, Hà Huy Vui, Nguyễn Đông Yên.

Địa chỉ liên lạc E-Mail: optiscicomatmath.ac.vn
Điện thoại di động: 0986815729

Báo cáo mời

Thời gian và địa điểm Hội thảo diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24/04/2021 tại Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, chi nhánh Tân Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội.

Đăng ký tham dự Download phiếu đăng ký tại đây rồi điền đầy đủ thông tin cần thiết và gửi từ địa chỉ e-mail riêng của chính bản thân đại biểu đến địa chỉ optiscicomatmath.ac.vn. Để phân biệt, cần ghi thêm tên (không dấu), họ và đệm (viết tắt) của đại biểu ở đầu tên phiếu đăng ký (ví dụ, đối với đại biểu Nguyễn Văn Năm thì đặt tên phiếu đăng ký là NAMNV-toiuu-ttkh19_phieudangky.doc).

Tóm tắt báo cáo Tóm tắt báo cáo dài không quá 1 trang A4, không chứa hình ảnh, đồ thị, hay biểu mẫu, và phải được soạn thảo bằng LaTeX theo đúng mẫu của Hội thảo (sử dụng style file abs4optiscicom.sty, nếu viết bằng tiếng Việt thì theo mẫu abs4optiscicom-v.tex, nếu viết bằng tiếng Anh thì theo mẫu abs4optiscicom-e.tex). Để phân biệt, cần ghi thêm tên (không dấu), họ và đệm (viết tắt) của người trình bày ở đầu tên file tóm tắt báo cáo (ví dụ, đối với người trình bày tên là Nguyễn Văn Năm thì đặt tên file tóm tắt báo cáo là NAMNV-abs4optiscicom.tex).

Thời hạn cuối cùng nhận đăng ký tham dự và tóm tắt báo cáo: 22/03/2021.


Trang Web