Tra cứu tài liệu

Thông báo

Thư viện Viện Toán học mới nhận được 12 quyển sách (xem danh sách dưới đây) do NXB Springer tặng (10 quyển), GS Ngô Việt Trung và GS Phùng Hồ Hải (2 quyển).

Thư viện xin được thông báo để Cán bộ nào có nhu cầu muốn sử dụng các tài liệu dưới đây thì liên hệ trực tiếp với thủ thư của thư viện.

I. Sách do NXB Springer tặng
 1. Peter J. Olver, Chehrzad Shakiban, Applied Linear Algebra. Second edition. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, 2006, 679 pp. ISBN: 978-3-319-91040-6.
 2. Hoffstein, Jeffrey; Pipher, Jill; Silverman, Joseph H. Anintroduction to mathematical cryptography. Second edition. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2014. xviii+538 pp. ISBN: 978-1-4939-1710-5.
 3. Logan, J. David Applied partial differential equations.Third edition Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, Cham, 2015. xii+289 pp. ISBN: 978-3-319-12492-6.
 4. Korte, Bernhard; Vygen, Jens Combinatorialoptimization. Theory and algorithms. Sixth edition of [MR1764207]. Algorithms and Combinatorics, 21. Springer, Berlin, 2018. xxi+698 pp. ISBN: 978-3-662-56038-9.
 5. Lovász, L.; Pelikán, J.; Vesztergombi, K. Discretemathematics. Elementary and beyond. Undergraduate Texts in Mathematics.Springer-Verlag, New York, 2003. x+290 pp. ISBN: 0-387-95584-4.
 6. Cox, David A.; Little, John; O'Shea, Donal Ideals,varieties, and algorithms. An introduction to computational algebraic geometry and commutative algebra. Fourth edition. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, Cham, 2015. xvi+646 pp. ISBN: 978-3-319-16720-6.
 7. Hadeler, Karl Peter Topics in mathematical biology.Lecture Notes on Mathematical Modelling in the Life Sciences. Springer, Cham, 2017. xiv+353 pp. ISBN: 978-3-319-65620-5.
 8. Wells, Raymond O., Jr. Differential and complexgeometry: origins, abstractions and embeddings. Springer, Cham, 2017. xiv+319 pp. ISBN: 978-3-319-58183-5.
 9. Christof Eck, Harald Garcke, Peter Knabner, Mathematical Modeling, Undergraduate Texts in Mathematics. Springer,2017. ISBN: 978-3-319-55160-9.
 10. Tu, Loring W. Differential geometry. Connections, curvature, and characteristic classes. Graduate Texts in Mathematics, 275.Springer, Cham, 2017. xvi+346 pp. ISBN: 978-3-319-55082-4.
II. Sách do GS Ngô Việt Trung và GS Phùng Hồ Hải tặng
 1. Nguyen Tu Cuong, Le Tuan Hoa and Ngo Viet Trung, Commuatative algebra and its interactions to algebraic geometry, Lecture Notes in Mathematics 2210, Springer, 2018, ix+256 pp. ISBN: 978-3-319-75564-9. (02 bản).
LAST_UPDATED2

THÔNG BÁO